Kezdőlap

A Magyar Politikatudományi Társaság nyilatkozata a Magyar Tudományos Akadémiáról és kutatóintézeti hálózatáról

 

A Magyar Politikatudományi Társaság mély megdöbbenéssel értesült a Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézeti hálózatát érintő költségvetési átalakítások tervezetéről.

 

Meggyőződésünk, hogy az Alaptörvény X. cikkében foglaltak szerint Magyarországon mindenkit kötelez a tudományos kutatás szabadságának tiszteletben tartása. Ennek egyik legfontosabb intézményi biztosítéka a Magyar Tudományos Akadémia teljes körű, politikától és gazdaságtól független döntési szabadsága, s az ehhez tartozó pénzügyi források fölötti rendelkezés. Támogatjuk a Magyar Tudományos Akadémia Elnökségét abban a törekvésében, hogy az Akadémia szakmai és pénzügyi autonómiáját az MTA Alapítójának szándékai szerint megőrizze és következetesen képviselje.

 

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpontjában számos tagtársunk, aktív és volt tisztségviselőnk dolgozik. A nemzetközi tudományos életben is elismert teljesítményükre, szakmai elhivatottságukra, innovatív gondolkodásukra büszkék vagyunk. Kutatásaik hozzájárulnak ahhoz, hogy feltárjuk azokat a társadalmi és politikai problémákat, megismerjük azokat a jelenségeket, megértsük azokat a változásokat, melyek között élünk és melyek hatnak mindannyiunk életére. A tudományos-szakmai vitára mindig készen állunk, de határozottan visszautasítunk minden olyan hozzá nem értő, rosszindulatú és valótlan állítást, mely alaptalanul minősíti munkájukat.

 

Budapest, 2018. június 20.

 

A Magyar Politikatudományi Társaság elnöksége

 

 

 

A Magyar Politikatudományi Társaság XXIV. Vándorgyűlése

2018. június 8–9. (péntek, szombat)

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet – Magyar Politikatudományi Társaság

Helyszín: 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.

Áttekintő táblázat a programról:

 

K FSZ 1
(K épület, földszint K.0.11.)

K FSZ 2
(K épület, földszint K.0.12.)

JTI tárgyaló
(T épület, földszint T.0.25.)

 PTI körtárgyaló
(T épület, 2. emelet T.2.37)

1. idősáv: péntek 12:30 - 14:00 Állampolgári attitűdök Eszmék, gondolkodók Európai és magyar közpolitika „Tények utániság”: a politika rendkí vüli vagy normál állapota?
2. idősáv: péntek 14:10 -15:40 Választási eredmények A politika természete Önkormányzatok, közpolitika, közigazgatás I. Politikai vezetők, állam, demokrácia
3. idősáv: péntek 15:50 - 17:10 Választói viselkedés elmélete A magyar demokrácia hagyománya és jelene Önkormányzatok, közpolitika, közigazgatás II. Politikai kommunikáció és média
4. idősáv: szombat 9:00 - 10:30 Kisebbség és részvétel Intézményi és demokrácia-problémák az Európai Unióban Politika és közpolitika I. Elections and Democracy
5. idősáv: 10:40 - 12:20 Társadalmi mozgalmak, politikai részvétel Regionalitás és szuverenitás az Európai Unióban Politika és közpolitika II.

Felhívás:

A Magyar Politikatudományi Társaság XXIV. Vándorgyűlésének központi témáját a 2018-as országgyűlési választásokhoz kapcsolódó fejlemények politikatudományi tanulságai adják. A parlamenti választások intézményi, szabályozási peremfeltételei mellett a konferencia kitüntetett figyelmet szán a politikai részvétel és a képviselet problémájának, illetve a részvétel hiányából eredő válságjelenségeknek. A tanácskozás szekciói a választás, a részvétel és a képviselet különböző aspektusait körüljárva a demokrácia állapotáról kívánnak normatív vagy leíró megállapításokat, illetve teoretikus vagy empirikus reflexiókat megvitatni.

A nemzetközi politikatudományban a politikai részvétel és ezen belül a választási részvétel átfogó vizsgálata az utóbbi évtizedekben meghatározó témának számított. Éppen 70 éve, 1948-ban jelent meg Paul Lazarsfeld és kollégáinak munkája, a „The People’s Choice: How the Voter Makes Up His Mind in a Presidential Campaign” című könyve, amit máig a választói magatartáselméletek egyik alapmunkájának tekintünk. Magyarországon a rendszerváltoztatás korai időszakában (1988, 1989) indultak az első, témával kapcsolatos nyilvánosságra kerülő kutatások, így a hazai politikatudomány ezen a területen gyorsan bekapcsolódott a nemzetközi vérkeringésbe. Nyilvánvaló, hogy a politikai részvétel, legyen az a hagyományos, bevett választási részvétel, vagy alternatív, esetleg direkt részvételi forma nemcsak a politikai viselkedés szempontjából fontos, hanem politikaelméleti, politikatörténeti és közpolitikai aspektusból is. A részvétel felfogható úgy, mint a demokrácia, a demokratikus működés, a legitimáció és felhatalmazás egyfajta tesztje. Annak hiánya pedig rámutathat mindezen működési mechanizmusok sérülékenységére és problémáira.
A politikatudomány folyamatos tesztekkel méri a demokrácia egyes területeinek teljesítményét. Kérdés azonban, hogy 2018 mit tesz hozzá tudományos tudásunkhoz a magyar politikai közösség egészét vagy bizonyos részeit illetően. Melyek a legfontosabb különbségek a politikai részvétel korábbi mintázataihoz képest? Hogyan kell értelmezni a képviseletet a XXI. század digitális és hibrid média világában? Mely elméletek és módszerek visznek közelebb bennünket az intézmények és a politikai viselkedés új összefüggéseinek feltárásában? Milyen következményei vannak az európai politikai rendszerek működésére a politikai érdeklődés csökkenésének, a politikától való elfordulásnak és egyes csoportok részvételi hiátusának? Longitudinális adatok, illetve történeti tapasztalatok és megfigyelések miként segíthetnek a politikai folyamatok megértésében? Vannak-e nemzetközi trendek, melyekbe beilleszthető a 2018-as választás valamely aspektusa? És talán a legfontosabb kérdés: a politikatudomány lakmuszpapírjai mit árulnak el a demokrácia működéséről a 2018-as választások tükrében?

A Magyar Politikatudományi Társaság XXIV. Vándorgyűlésén reflektálni kívánunk a hazai és a nemzetközi politika egyes friss fejleményeire is, miközben úgy véljük, a téma gazdagsága lehetőséget biztosít a hazai politológiai kutatások széles körének bemutatására.

A konferencia nyelve: magyar és angol.

Keynote speaker: Fernando Casal Bértoa (University of Nottingham)

Program:

2018. június 8. PÉNTEK

10:30 – 11:20 Megnyitó és köszöntők. A 2017. évi Kolnai-díj átadása és a díjazott előadása

11:30 – 12:30 Ebéd
12:30 – 14:00 Szekcióülések
14:00 – 14:10 Kávészünet
14:10 – 15:40 Szekcióülések
15:40 – 15:50 Kávészünet
15:50 – 17:10 Szekcióülések
17:15 – 17:55 Mire jó a közvélemény-kutatás?
18:00 – 19:00 Plenáris előadás
19:00 – Vacsora, kultúrest

2018. június 9. SZOMBAT

09:00 – 10:30 Szekcióülések
10:30 – 10:40 Kávészünet
10:40 – 12:20 Szekcióülések

Részletes információ (szekciók): http://vandorgyules.tk.mta.hu/

 

 

Tisztelettel köszöntöm a Magyar Politikatudományi Társaság honlapján!

 

1982-es megalakulása óta az MPTT civil egyesület formájában fogja össze a magyar politikatudomány művelői és a tudományterület iránt érdeklődők közösségét. Fórumot biztosít a tudományos eredmények megvitatására, segíti a kutatók új generációinak szocializációját, erősíti a hazai politikatudomány nemzetközi beágyazottságát és szakmai színvonalát, a különféle egyetemi és akadémiai műhelyek munkatársai számára megteremti a rendszeres párbeszéd lehetőségét, híreket, információkat közvetít a tagok számára. 

Arató Krisztina
elnök

A Társaság 2017. évi rendes tagdíja változatlanul 6500 forint, a kedvezményes tagdíj (diák/nyugdíjas) pedig 3000 forint. 
A tagdíj befizetésére 11991102-02102988-00000000 (Erste) számú bankszámlánkra való utalással/közvetlen befizetéssel van mód.