A Magyar Politikatudományi Társaság XIX. vándorgyűlése
2013. május 30 – június 1.,Kolozsvár

 

 Közép-Európa: együttműködés és versengés

 

 

A Magyar Politikatudományi Társaság legjelentősebb rendszeres rendezvénye az éves vándorgyűlés.
A 2013. évi XIX. Vándorgyűlés újítása, hogy először szervezzük egy határon túli városban, méghozzá Kolozsváron, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Politikatudományi Intézetével és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kolozsvári karával együttműködve. Így nemcsak az erdélyi magyar politológusokkal, hanem – a BBTE politikatudományi tanszéke révén – román szakemberekkel, a kolozsvári politológiai iskola tagjaival is perspektívaformáló szakmai kapcsolatépítésre kerülhet sor.

A konferencia témája is ezzel a nyitással kapcsolatos. A Magyar Politikatudományi Társaság Elnöksége úgy döntött, hogy az idei cím – „Közép-Európa: együttműködés és versengés” – térségünk sajátos, konfliktusok által szabdalt, mégis létező, történelembe ágyazott együvé tartozására reflektál. Ahogy tavaly, úgy idén is hangsúlyt fektetünk a társtudományágak képviseletére, megszólítására is.

A vándorgyűlés, ahogy megszoktuk, nem csupán tudományos seregszemle, hanem alkalom is arra, hogy a politológustársadalom tagjai találkozzanak egymással, beszélgessenek a szakmáról, tudományról, oktatásról, kapcsolatokat építsenek és ápoljanak.
Kérem a kedves tagtársakat, jöjjenek el, jelentkezzenek előadással vagy poszterrel, s hívjanak másokat is!

Balázs Zoltán,
a Magyar Politikatudományi Társaság elnöke

 

Általános program

A Magyar Politikatudományi Társaság XIX. vándorgyűlése
2013. május 30 – június 1., Kolozsvár
Közép-Európa: együttműködés és versengés

-tervezett program-

 további információ, naprakész program: http://mptt.ro/hu/

 

1. szekció: A közép-európai országok identitása és együttműködése.
Szekcióvezető: Hamberger Judit, Magyar Külügyi Intézet
E-mail: j.hamberger@hiia.hu

Tervezett panelek:

A) panel: A közép-európai identitás nyomában – történelmi, kulturális, politikai elemek

 • - létezik-e közép-európai identitás – ha igen, miért, milyen jellemzői vannak, ha nincs, miért nincs?
 • - milyen regionális identitás formálódik ki a térség történelméből, általános kultúrájából és politikai kultúrájából, politikatörténeti folyamataiból és aktuális politikai rendszereinek jellemzőiből?
 • - Közép-Európa-értelmezések (mi az, hogy Közép-Európa; a Közép-Európa-viták);
 • - bilaterális és multilaterális viszonyok a térségben 1989 előtt

B) panel: A közép-európai országok együttműködése

 • - a Visegrádi Együttműködés (V4) – története, jelene, esélyei a fennmaradásra;
 • - a Közép-Európai Kezdeményezés (KEK) – helyzete, nehézségei, eredményei, haszna, korlátjai;
 • - az Európai Unió szomszédságpolitikájával összefüggő közép-európai együttműködési feladatok: a Nyugat-Balkán integrációja és a Keleti Partnerség támogatása;

C) panel: A közép-európai politikatudomány helyzete;

 A szekció nyelve: magyar és angol

 

2. szekció: Európai Unió – honnan hová?
Szekcióvezető: Arató Krisztina egyetemi docens, ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet
E-mail: krisarato@ajk.elte.hu

A szekció az Európai Unióban zajló aktuális folyamatok közül az alábbiakat kívánja körüljárni:

 • - Milyen technikákkal kezelte és kezeli az Európai Unió az aktuális pénzügyi és gazdasági válságot?
 • - Mit jelent ma a politikai unió fogalma?
 • - Mit jelent Közép-Kelet-Európa országainak az EU tagság és hogyan változtunk a tagság óta eltelt időszakban?
 • - Mi az Európai Unió helye a mai globális világrendben és a világgazdaságban?

A szekció nyelve: magyar és angol

 

3. szekció: A centralizáció vs. decentralizáció dilemmája Közép-Európában, avagy van-e reformkényszer a közigazgatásban és az önkormányzatokban?
Szekcióvezető: Kákai László habil. egyetemi docens, PTE BTK Politikai Tanulmányok Tanszék
E-mail: kakai.laszlo@pte.hu

A szekció a következő témákban fogad előadásokat:

 • - a legújabb települési/területi kormányzási reformok a kelet-közép-európai országokban;
 • - milyen kényszerek mutatkoznak a volt szocialista országokban a közigazgatás átalakítására vonatkozóan?;
 • - az egyes közigazgatási reformok bemutatása; új önkormányzati rendszerek kialakításának elemei (települési önkormányzatok, megyék, régiók és azok kompetenciái);
 • - önkormányzati mozgástér, önkormányzati politika, helyi közpolitikák; helyi politikai viszonyok (pártok, választások).

A szekció keretében külön panelt szervezünk a következő címmel:

Többszintű kormányzás lokális szinten
Panelvezetők: Laczkóné Tuka Ágnes, e-mail: tuka.agnes@pte.hu
Bretter Zoltán, e-mail: zoltan.bretter@gmail.com

A panel témái:

 • -Az Európai Unió hatása a lokális kormányzásra
 • -A többszintű kormányzás modellje az EKF projektek megvalósításában
 • -A kormányzatok és lokális döntéshozók kapcsolata szakpolitikai kérdésekben
 • -a civil szervezetek és a lokális kormányzás együttműködési lehetőségei
 • -a média hatása a lokális döntéshozatalra.

A szekció nyelve: magyar és angol

 

4. szekció: Kisebbség és politika.
Szekcióvezetők: Kiss Tamás, szociológus, kutató, Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár; Székely István Gergő, politológus, kutató Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár.
E-mail: t_kiss77@yahoo.com

A szekció a kisebbségi kérdés és a politika kapcsolatát tárgyalja (elsősorban a Kárpát-medencei magyar kisebbségekre összpontosít), egyrészt “felülnézetből”, vagyis a kisebbség- vagy etno-politika jogi, intézményes aspektusaira koncentrálva, másrészt “alulnézetből”, a különböző modellek társadalmi hatásaira összpontosítva. Tervezett panelek:
A) panel: Kisebbségpolitikák

 • - a lakóhely szerinti államok kisebbségpolitikája,
 • - az anyaország(ok) határaikon túli nemzetrészeket érintő politikája

B) panel: Etnikai mobilizáció

 • - a kisebbségek politikai részvétele, annak különböző formái;
 • - az etnikai pártok, illetve a kisebbségek választói magatartásának témaköre.

A szekció nyelve: magyar és angol

 

5. szekció: Nemzetpolitikák Közép-Európában.
Szekcióvezető: Kántor Zoltán egyetemi docens, PPTE, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet főigazgatója
E-mail: zoltan.kantor@bgazrt.hu

A szekció témái:

 • - az anyaországok külhoni nemzettársaikra irányuló politikájának intézményesülése, az alkotmányok felelősségklauzulája;
 • - az állampolgársági törvények, a státustörvények;
 • - a támogatáspolitikák;
 • - a magyar státustörvény körülötti vita helyzete; az ezzel kapcsolatos elméleti viták
 • - a nemzetpolitika fogalmi kérdései

 

6. szekció: Az alkotmányos demokrácia változásai Magyarországon és Romániában.
Szekcióvezető: Varga Attila, egyetemi docens, Sapientia – EMTE, Kolozsvár
E-mail: vargaat@yahoo.com

A) panel: Az alkotmányozás folyamata, alapkérdései és tanulságai

 • - Magyarország átalakulóban lévő alkotmányos rendszerének jellemzői
 • - Románia alkotmányának módosítása, az alkotmányozás kerete, indítékai, okai és témái (egy- vagy kétkamarás parlament, parlamenti vagy félelnöki rendszer, hatáskörök tisztázása, alapjogi kérdések);
 • - új megoldások és azok következményei

B) panel: A választási rendszer változásai, a közvetlen demokrácia érvényesülése

 • - a közvetlen demokrácia a népszavazás jogintézménye, ennek hatása a politikai rendszerre
 • - a választások és a politikai rendszer kapcsolata, alkotmányjogi konzekvenciák

C) panel: A kormányzati rendszer átalakulása és hatása a jogállamra, a hatalommegosztásra és a demokráciára
a félelnöki rendszer diszfunkcionalitásai;

 • - elmozdulás a parlamentáris rendszer irányába?
 • - a hatalommegosztás értelmezései, konkrét működése (elméleti kérdések és esettanulmányok).

 

7. szekció: Politikai viselkedés.
Szekcióvezető: Enyedi Zsolt egyetemi tanár, CEU – Politikatudományi Tanszék
E-mail: Enyedizs@ceu.hu

Panelek és előadások a következő témákban:

 • - a politikai viselkedés, az attitűdök, és a identitások különböző aspektusai
 • - a pártválasztások kérdése, a politikailag releváns információk feldolgozása
 • - az intézmények (választási rendszer, alkotmányos struktúra, média-rendszer, stb.) hatása a percepciókra, attitűdökre, és politikai cselekedetekre;
 • - új elméleti interpretációk

A szekció nyelve: magyar és angol

 

8. szekció: Miből lesz politikai ügy Közép-Európában – és miből nem?
Szekcióvezető: Szűcs Zoltán Gábor, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont
E-mail: szucs.zoltan.gabor@mtapti.hu

A szekció témái, melyben elsősorban a deliberatív elmélettel vagy civil társadalommal foglalkozóknak, a politikai kommunikáció és a politikai napirend kutatóinak, illetve a diszkurzív politikatudományi szakembereknek a jelentkezését várják:

 • - a politizálódás folyamata, az egyes ügyek (pl. osztálykülönbségek, gender, ageing, etnicitás, ökológiai kérdések stb.) politikailag releváns kérdéssé válása;
 • - milyen tényezők befolyásolják ezt, milyen ügyek politizálódnak át Közép-Európa országaiban és milyenek nem? Milyen közép-európai ügyek válhatnak összeurópai politikai ügyekké és milyenek nem?
 • - Vannak-e a régióra jellemző, sajátosan közép-európai vonásai ezeknek a folyamatoknak?
 • - Létezik-e közép-európai tér a politikai nyilvánosság és a politikai napirend formálódása tekintetében vagy csupán egyedi esetek vannak?

 

9. szekció: A roma integráció dimenziói: a szakpolitikáktól az identitáspolitikáig.
Szekcióvezetők: Papp Z. Attila, az MTA Kisebbségkutató Intézet igazgatója és Fosztó László, kutató, Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár
E-mail: pappza@yahoo.com , laszlo.foszto@gmail.com

A Roma Integráció Évtizede (Decade of Roma Inclusion, 2005-2015), az Európai Unió Roma Stratégiája (2012-2020), illetve az egyes tagállamok által elkészített Nemzeti Roma Integrációs Stratégiák olyan intézményi és diszkurzív környezetet teremtettek, amelyben a romákkal kapcsolatos politikai gondolkodás és tervezés minden korábbi időszaknál intenzívebben indult meg. A várt előadások ezekkel kapcsolatosak; néhány lehetséges téma:

 • - Az európai roma stratégia és a nemzeti stratégiák;
 • - Nemzeti kisebbségvédelem és emberi- és roma jogok (Roma Rights)
 • - Roma civil társadalom – a finanszírozók és a célcsoport közötti törékeny hídon;
 • - Roma etnikai pártok, roma vezetők, és roma társadalmi mozgalmak;
 • - A roma kultúra, mint a politikák tárgya és célja;
 • - Cigányellenesség: a stigmától az intézményes diszkriminációig;
 • - A romák iskoláztatásának kihívásai stb.

A szekció nyelve: magyar és angol

 

10. szekció: Demokráciaelmélet és Közép-Európa.
Szekcióvezető: Mándi Tibor egyetemi adjunktus, ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet
E-mail: mandit@ajk.elte.hu

A szekció témái:

 • - A demokráciára vonatkozó elméleti reflexiók és a közép-európai térség történelmi tapasztalatai, a folyamatos, szerves fejlődés hiánya, a diktatórikus politikai rendszerek öröksége;
 • - Milyen sajátosságai vannak a demokráciáról való elméleti igényű gondolkodásnak a régió országaiban, milyen specifikus mód(ok)on járultak-járulnak-járulhatnak hozzá a térség gondolkodói a demokráciaelmélet nyugati tradíciójához?
 • - Megjelenik-e a fent említett sajátosságokra való reflexió a nyugati demokráciaelméletben?
 • - Az összehasonlító perspektívák jelentősége a demokrácia normatív politikaelmélete, politikai eszmetörténet és politikai filozófiája számára
 • - A demokrácia minőségével kapcsolatos kérdésfelvetések a közép-európai térségen belül

A szekció nyelve: magyar és angol

 

11. szekció: A kommunista múlt “politikatörténeti” feldolgozása a kelet-közép-európai országokban.
Szekcióvezető: Gyarmati György, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója, Budapest
E-mail: gyarmati@abtl.hu

Az 1989 után eltelt közel negyed évszázad alatt a közép-európai térségben a kommunizmus – rendszerszemléleti közelítésben – múlttá vált. Ugyanitt lezajlott egy ún. levéltári forradalom is. A szekció két panelben, egyfelől országjelentésekben, másfelől tematikus esettenulmányokon keresztül igyekszik ízelítőt adni – maximum húsz perces referátumokban – a kommunizmus centralizált és monolit rendszerének région belüli sokféleségéről:
A) panel: a releváns történeti munkákból kibontakozó államszocialista „országképek”;
B) panel: tematikus esettanulmányok (párturalom, kolhozosítás, fegyverkezés, egyházpolitika, titkosszolgálat stb.) egy-egy országon belül.
A panelek nyelve: magyar és angol.

 

12. Poszter-szekció.
Szekcióvezető: Székely István Gergő PhD hallgató, CEU – Politikatudományi tanszék; tudományos munkatárs, Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár.
E-mail: istvanszekely@yahoo.com

A poszter-szekció keretén belül olyan kutatások jeleníthetők meg, amelyeket a szerzők nem előadásként, hanem inkább kiállítás formájában szeretnének bemutatni, illetve olyan témájú prezentációk, amik nem kapcsolódnak szervesen a konferencia programjában szereplő tematikus szekciókhoz. Ebből kifolyólag a szekcióba gyakorlatilag a politikatudomány bármely területéhez kapcsolódó témájú poszterrel lehet jelentkezni.
Amennyiben a résztvevők ezt igénylik, a poszterek kinyomtatását a szervezők vállalják. A technikai részletek egyeztetése érdekében kérjük, forduljanak a szekcióvezetőhöz.