A kormányzás kérdőjelei

 

a Magyar Politikatudományi Társaság 2006 évi vándorgyűlése

(Eger 2006. június 23-24.)

 

 1.

          A kormányzás (governance) a politika egyik különleges és fontos területe. A közösségek közéletének megformálása és megszervezése az önkormányzástól a régiók és ország irányításán át a globális kormányzásig terjed, és az emberek változatos formákban gyakorolják. Jogilag szabályozott, de minden szinten politikai invenció, a kötött és a szabad cselekvés elegye. Léte szorosan összefonódik a pártküzdelmekkel; döntéshozó szerveit választási küzdelmekben lehet megszerezni és elveszíteni, valamint közvetít a pártharcok logikája és a szakpolitikák terepe között. A mindenkori kormányzás meghatározó módon befolyásolja a közösségek életét, ezért is kíséri a kormányzás módját és teljesítményét állandó értelmezés és értékelés. A kormányzás ugyanakkor nem egyenlő a kormányzati munkával (government), bár ez az egyik kitüntetett területe. A kormányzás minden olyan megoldást magába foglal, amely révén az emberek közös ügyeiket intézik. A kormányzásban tradíciók és értékek, külső és belső lehetőségek, eszmék és elképzelések, aktuális értelmezések és viták, a múlt eseményei és a jövő víziói egyaránt szerepet játszanak. A kormányzás a politika összetett területe.

         Magyarországon a rendszerváltozás után kiépült a kormányzás új intézményrendszere, működnek az állampolitika különböző szervezetei. A közvéleményt is élénken foglalkoztatja a kormányzás; hazánkban a pártok mellett a kormányzás iránt nyilvánul meg a legnagyobb érdeklődés. Ugyanakkor nem szűnnek a kormányzás gondjai. A Magyar Politikatudományi Társaság Elnöksége ezért is fontosnak tartja, hogy a politológusok és más társadalomkutatók a társasága 2006 évi közgyűlésén megvitassák a kormányzás kérdését, amelyet vizsgálni kívánunk kormányzási területek mentén, valamint diszciplináris megközelítés alapján. Az Elnökség a konferencia előkészítésére és tartalmi munkájának szervezésére Szakmai Bizottságot hozott létre. A bizottság vezetője a konferencia szakmai igazgatója Szabó Márton egyetemi tanár (MTA Politikai Tudományok Intézete, 1014 Budapest I., Országház út 30. Tel: 375-9011, e-mail: szabo@mtapti.hu), tagjai az alant jelzett témavezetők, valamint a társaság elnöke, Körösényi András. Az Elnökség a Szakmai Bizottság javaslata alapján, az alábbi tizenegy átfogó témában hirdeti meg az előadásokat, illetve várja rezümék és dolgozatok készítését.

 

2.

A kormányzás filozófiája.

Témafelelős G. Fodor Gábor gfodor@mtapti.hu

Mi tekinthető kormányzásnak? Hogyan értelmezhető a kormányzás fogalma társadalomelméleti és politikafilozófiai nézőpontból? Milyen értelemben beszélhetünk kormányzásról mint politikai tevékenységről? Hogyan értelmezhetjük kormányzati tevékenyégben megjelenő politikait? Milyen normatív legitimitás-kritériumokra van a kormányzás ráutalva?

 

Kormányzás a történelemben: eszmetörténeti szempontok.

Témafelelős Cieger András ciegera@freemail.hu

Milyen elméletek és modellek születtek a kormányzásra a koraújkor és újkor évszázadai alatt? Megvalósításaik során milyen dilemmákkal találták szembe magukat a kormányzati szerepre vállalkozók (az eszmék és a gyakorlati döntések konfliktusa; a legitimáció kérdése; a kormányzás etikája; a hatékonyság problémája; a kormányzati beavatkozás határainak kijelölése, stb.)?

 

Harc a kormányzásért: a pártok és a kormányzás viszonya.

Témafelelős Csizmadia Ervin csizmadia@mtapti.hu

Milyen kormányzati-kormányzási programokkal rendelkeznek a pártok? Hogyan készül a kormányzásra egy párt? Hogyan módosítja egy párt működését, stratégiáját, céljait, ha kormányoz? Mit jelent a koalíciós kormányzás? Van-e, és ha igen, milyen rivalizálás a kormány (mint testület) és a kormánypártok között? Hogyan és miért változnak kormányon a célok, ideológiák és programok?

 

A kormányzás értelmezései és értékelései.

Témafelelős Szabó Márton szabo@mtapti.hu

Hogyan változott a kormányzás értelme Magyarországon a politika szereplőinek jelentésadó tevékenysége által? Hogyan, milyen módszer és szempont alapján értékelik a politikusok, az elemzők és a választók a mindenkori kormányzat teljesítményét? Mit tekintenek kormányzásnak a politikai élet szereplői különböző nézőpontok szerint?

 

Kormányzati napirendek és kommunikációk.

Témafelelős Török Gábor gtorok@uni-corvinus.hu

Hogyan kontrollálható a kormányzat munkája és napirendje? Hogyan vizsgálhatók az egyes napirendek (parlament, párt, szakpolitika, média, közvélemény stb.)? Mi jellemzi a politikai pártok ügy-meghatározási kísérleteit? Hogyan vizsgálható az agenda-setting hatása? Milyen politikai kommunikációt folytatnak hazánkban a különböző kormányzati tényezők?

 

Kormányzás és jog: a jog szerepe a kormányzati tevékenységben

Témafelelős Szente Zoltán bekefiszente@axelero.hu

Hogyan befolyásolják a formális szervezeti-eljárási szabályok a kormányformát és a kormányzati munkát? Milyen módon változott a jog szabályozó szerepe a rendszerváltást követően? Megfelelő-e az 1989-90-ben kialakított alkotmányos konstrukció a kormányzati tevékenység megszervezésére? Mérhető-e a jogi szabályozás hatékonysága a kormányzati munkában?

 

Globális kormányzás – világkormányzás.

Témafelelős Boda Zsolt boda@mtapti.hu

Milyen új intézményi megoldások jöttek létre a világkormány nélküli világ problémáinak kezelésére? Hogyan működnek a transznacionális szabályozó hálózatok? Melyek a nemzetközi rezsimek jellemzői és problémái? Lehetséges-e világkormányzás? Hol a helye hazánknak a globális kormányzás világában?

 

Az Európai Unió és a többszintű kormányzás

Témafelelős Arató Krisztina krisarato@ajk.elte.hu

Melyek az európai kormányzás elméleti modelljei és hogyan kapcsolódnak ezek a gyakorlathoz? Milyen folyamatok jellemzik az európai kormányzást? Mi a szerepe az Európai Unióban a nemzetállamoknak, a szupranacionális szereplőknek és a szervezett civil társadalomnak? Milyen a viszony Magyarország és az európai kormányzás között? Milyen sikerek és kudarcok kísérik az Európai Unió keleti kibővülését? Hogyan hat az európai alkotmányozás folyamata az európai kormányzásra?

 

Önkormányzás – önigazgatás

Témafelelős Pálné Kovács Ilona palne@rkk.hu

Melyek az önkormányzatiság legfontosabb kihívásai ma Magyarországon? Hogyan működik a partnerség, a helyi hálózatok és a fejlesztési szövetségek konglomerátuma? Kik az új szereplők a helyi-regionális politikában? Melyek a helyi-területi szolgáltatás és igazgatás szervezés dilemmái? Milyen következményekkel jár a nemzetállami struktúrákon belül a helyi és a regionális önkormányzatok szerepének felértékelődése?

 

Közigazgatás és közszolgálat

Témafelelős Gajduschek György gajduschek@hotmail.com

Milyen nemzetközi és hazai trendek érvényesülnek a közszolgálatban és a közigazgatásban? Milyen jellegű a közszolgálat jogi szabályozása Magyarországon? Megfelelő-e a közigazgatás létszáma? Milyen szempontok játszanak szerepet a köztisztviselők kiválasztásában és előmenetelében hazánkban? Hogyan alakul Magyarországon a közigazgatásban dolgozók szociológiai összetétele?

 

Szakpolitikák és kormányzás, kormányzati döntéshozatal.

Témafelelős Pesti Sándor pestisandor@ajk.elte.hu

Milyen a rendszerváltozás utáni magyar kormányok működési és szervezeti rendje, döntési mechanizmusa és döntési képessége? Hogyan születnek Magyarországon a szakpolitikai döntések? Milyen jelentőségű és súlyú a különböző kormányzati-politikai szereplők (pártok, apparátusok, jogalkalmazók stb.) részvétele a szakpolitikai folyamatokban? Hogyan jelenik meg mindez a különböző szakpolitikai területeken? Milyen megoldásokkal érhető el, hogy a társadalom a magáénak érezze a szakpolitikai döntéseket?

 

3.

 

         A konferenciára való jelentkezés nyitott, a konferencián nemcsak a társaság bejegyzett tagjai vehetnek részt Az előadásnak feltétele viszont egy 200–400 szavas, az előadás lényegét tartalmazó rezümé elkészítése, amit legkésőbb 2006 február 15-ig kell e-mailben elküldeni a témafelelősök fent megadott címére. Az érdeklődők természetesen személyesen is kereshetik a témafelelősöket. A jelentkezések elfogadásáról és a szekciók kialakításáról a Szakmai Bizottság dönt a rezümék beérkezése után. Az előadó vállalja továbbá, hogy előadása alapján tanulmányt készít, amit legkésőbb a konferencia után egy hónappal eljuttat a témafelelős címére. A közlésre elfogadott tanulmányokat önálló kötetben jelentetjük meg.

         A rezümék beérkezése után alakítjuk ki és tesszük közzé a konferencia végleges programját. Ezzel együtt meghirdetjük a jelentkezés módját és feltételeit, amelyek azonban várhatóan nem különböznek a vándorgyűlés eddigi részvételi feltételeitől.

         Néhány fontos szervezési kérdésben azonban az Elnökség már döntött. A kétnapos konferenciát 2006 június 23-án és 24-én, pénteken és szombaton rendezzük az Eger melletti Noszvajon, a De la Motte kastélyban és oktatási központban, együttműködve az egri Eszterházy Károly Főiskolával. A konferencia szervezési igazgatója Ráczné dr. Horváth Ágnes, tanszékvezető főiskolai docens, Eszterházy Károly Főiskola, 3300 Eger, Eszterházy tér 1. Tel: 36/520-436, e-mail: raczagi@ektf.hu.

 

Budapest 2005. szeptember 22-én

 

A Magyar Politikatudományi Társaság Elnöksége


LETÖLTHETŐ PROGRAM